Offerte aanvragen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN & TRAININGEN BOUWCURSUS & TRAINING NOORD-HOLLAND BV

 1. Geldigheid
  a. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Bouwcursus & Training Noord-Holland BV B.V., hierna te noemen BCTNH, georganiseerde cursussen en trainingen.
  b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  c. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  d. Indien BCTNH niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BCTNH in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 2. Aanmeldingen
  BCTNH behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanmeldingen niet te aanvaarden.
 3. Annuleringen
  a. Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per mail door de opdrachtgever te worden gemeld bij BCTNH.
  b. De opdrachtgever is gerechtigd om iemand anders aan de cursus deel te laten nemen, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen én BCTNH hiervan vóór aanvang van de cursus schriftelijk op de hoogte is gesteld.
  c. Voor een indeplaatsstelling binnen 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag, mits de uitnodiging al is verzonden door BCTNH, wordt €25,00 in rekening gebracht.
  d. Bij annuleringen die plaatsvinden binnen 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag, mits de uitnodiging al is verzonden door BCTNH, wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Een verplaatsing naar een latere datum wordt behandeld als een annulering.
  e. Bij annuleringen die plaatsvinden binnen 2 weken voor aanvang van de eerste cursusdag, mits de uitnodiging al is verzonden door BCTNH , wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Een verplaatsing naar een latere datum wordt behandeld als een annulering.
 4. Prijzen en betalingen
  a. Alle door BCTNH genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
  b. BCTNH behoudt zich het recht voor de cursusprijzen en algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, waarbij u het recht voorbehoud om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  c. Eventuele extra overeengekomen kosten, anders dan onder lid 4 sub a genoemd, worden gelijktijdig met het cursusgeld in rekening gebracht.
  d. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen facturen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en voor aanvang van de cursus te zijn betaald.
  e. BCTNH factureert minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus, of zoveel korter voor aanvang bij last-minute aanmeldingen.
  f. Punt d. en e. gelden altijd bij individuele inschrijvingen. Voor bedrijfsinschrijvingen kan hier een uitzondering op worden gemaakt.
 5. Auteurs- en eigendomsrecht
  a. BCTNH bezit het auteurs- en eigendomsrecht op al het verstrekte cursusmateriaal. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan onze opleidingen, workshops, cursussen en trainingen. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van BCTNH.
  b. De cursist wordt geacht geleend cursusmateriaal in dezelfde staat in te leveren als waarin hij het materiaal heeft ontvangen, of zoveel anders als door normaal gebruik kan worden verwacht. 
 6. Bewijs van deelname
  Bewijzen van deelname worden na afloop van de cursus naar de werkgever/opdrachtgever verzonden.

      7. Aansprakelijkheid
           BCTNH is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele gemaakte kosten en/of dervingen die voortvloeien uit annuleringen, niet nagekomen afspraken door derden of schade            die de opdrachtgever of deelnemer door of tijdens de cursus mocht leiden.

 1. Toepasselijk recht
  Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval met verschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.